Disease Cure Wazifa YA HAYYU YA QAYYUM – Har Qism Ki Bimari Ki Dua 5 (1)

Har Qism Ki Bimari Ke Liye Dua “Ae mere Rab! Beshak agar tere bande ko koi bhi takleef kabhi aa pahuchi toh rahem karne wala tu hai aur tu mujhe is har takleef se nijaat dilayega”. Jab insaan kisi bimari Read More